Politikk

Kvalitet

Arnadal Anlegg AS har som mål å oppfylle kundens krav til kvalitet, krav fra øvrige interesseparter og alle lovpålagte krav. Vi er opptatt av å lytte til våre kunder og utføre oppdragene i henhold til deres forventninger og krav. Våre tjenester vil alltid ha fokus på kvalitet og bærekraft, som inkluderer klima, miljø, sosiale forhold og økonomi. Vi har et ledelsessystem i henhold til ISO 9001:2022, som sikrer en systematisk tilnærming og kontinuerlig forbedring av våre tjenester og presentasjoner. Vi legger også vekt på faglig utvikling og kompetanseheving for alle ansatte, tilpasset markedet og kundenes behov.

HMS

Vi i Arnadal Anlegg AS har et sterkt fokus på HMS og vil alltid sørge for at våre ansatte har et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Vi tar vare på våre ansatte, bygninger og materiell og vil alltid minimere belastningen på det ytre miljøet. Vi sørger for at alt av maskin- og arbeidsutstyr er i forskriftsmessig stand for å unngå personskader. HMS-arbeidet er en aktiv del av vår bedriftskultur og både ledelsen og ansatte vil aktivt videreutvikle våre HMS-løsninger. Vårt internkontrollsystem er bygget opp med tanke på ISO 9001 og 14001 sertifisering og vi prioriterer sikkerhet og arbeidsmiljø på lik linje med arbeidseffektivitet og god økonomi. Vi har også et system for registrering og behandling av RUH, som bidrar til kontinuerlig forbedring og en trygg arbeidsplass for alle.

Ytre miljø

Arnadal Anlegg AS er stolt av å være miljøfyrtårnsertifisert og sertifisert i ISO 14001, og har et stort fokus på å beskytte miljøet. Vi tester nye metoder og investerer i miljøvennlig teknologi for å nå vårt mål om en utslippsfri anleggsbransje. Vi ønsker å være en ledende aktør med den nyeste og mest miljøvennlige maskinparken på sikt. Alt avfall som produseres av Arnadal Anlegg AS blir sortert og levert til godkjente mottak. Vi etterkommer alle krav, lover og forskrifter, og vår fremgang er et resultat av kontinuerlig forbedringsarbeid. Vår kvalitet og HMS-policy er tilgjengelig for alle ansatte via ulike kanaler, inkludert vår hjemmeside og smartmef.

Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi vet at bygg og anleggsbransjen står for ca 15 prosent av klimagassutslippene nasjonalt, mens statistikken viser 40 prosent globalt. Bransjen har med andre ord forbedringspotensial.

FNs har utarbeidet 17 – bærekraftsmål som skal gi nærlingslivet en global retning. Vi i Arnadal Anlegg må ta vårt ansvar, og sørge for en bærekraftig produksjon.

Vi har derfor pekt oss ut 5 av FN’s bærekreaftsmål som vi vil fokusere ekstra på.

Helse og livskvalitet

God helse er grunnlaggende forutsetning for mennesker mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet.

Hos Arnadal så tar vi godt vare på vår ansatte, som er vår viktigste ressurs. Vi har et godt sammarbeid med bedriftshelsen, og sørger for at det psykosisale miljøet i selskapet er sterkt. Hos oss er sykefraværet på et lavt nivå noe som bekrefter vårt arbeid med fokus på helse og livskvalitet gir effekt.

Alle skal trives på jobb hos Arnadal Anlegg.

God utdanning

Norge har et godt utdanningssystem. Det legger til rette for god kompetaneheving blant ansatte hos Arnadal Anlegg.

Vi har et ønske om at alle som jobber hos oss er fagutdannet og tilbyr våre ansatte eksterne kurs og intern opplæring.

Det er viktig å understreke at det ikke er en forutsetningen at du er fagutdannet for ansettelse hos oss, men du må være villig til å heve kompetansen i form av kurs og utdanning.

Rent vann og gode sanitærforhold

Rent vann er kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. I Norge så har alle tilgang til rent vann til å drikke, personlig hygiene og gode toalettforhold. I Norge så er utfordringen at vi må reparere gamle vannledninger og nett slik at kvaliteten på drikkevannet holder seg god og rørene ikke lekker.

Hos Arnadal Anlegg så bidrar vi allerede sterkt med gravearbeid innen vei, vann og avløp. Vi ønsker å levere et produkt av topp kvalitet.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfrodring for alle land fram mot 2030.
Hos Arnadal Anlegg så har vi som mål at ingen skal bli syke eller skadet av å jobbe i Arnadal.
Helse og sikkerhet for våre ansatte og underentrepenører går foran alt.

Vi har ambisjoner om en sunn vekst frem mot 2030, som skal bidra til flere arbeidsplasser.

Stoppe klimaendringene

Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt.
Som nevnt så står bygg og anleggsbransjen for ca 15 prosent av klimagassutslippene i Norge.
Arnadal Anlegg ønsker å ta del i en fossil- og utslippsfri anleggsvirksomhet, og har ambisjoner om å teste ut mobile ladestasjoner og utslippsfrie anleggsmaskiner, hvor det overordnede målet er en utslippsfri anleggsplass.

Arnadal Anlegg AS
Borgeskogtoppen 9, 3160 Stokke

T: 91 71 31 71
E: firmapost@arnadal.no
E: faktura@arnadal.no